ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2"

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

 

         ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

         ด้วยปรากฏว่า โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไม่ครบตามเป้าหมายในการรับนักเรียน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นไปตามเป้าหมาย จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน ๒๔ คน รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

         นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเรียกรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกลำดับสำรองมารายงานตัวตามลำดับ

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2563

 

ประกาศผลรอบสอง เพิ่มเติม และรายชื่ออันดับสำรองโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ เพิ่มเติม