ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3"

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

 

         ตามที่โครงการ วมว. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 บัดนี้ ได้ดำเนินการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามประกาศ และรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกดังเอกสารแนบท้าย

 

ประกาศรอบแรก64

ประกาศผลรอบแรก

เอกสารแนบท้าย 2 กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบสอง และการขอดูคะแนน

เอกสารแนบท้าย 3 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบรอบสอง

 

สามารถตรวจสอบผลการสอบออนไลน์ได้ทาง  (เปิดระบบประกาศผลวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.)

โดยใช้ "หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน" และ "เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ"

 

รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา             
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา   
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนสุรวิวัฒน์
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ             
 9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย   
 11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต          
 12. มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย               
 13. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
 14. มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
 15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ โรงเรียนสาธิตอิสลาม
 16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
 17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตรวจสอบกำหนดการสอบรอบสองและรายละเอียดการรายงานตัว

ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ให้ครบถ้วน

 

สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถขอข้อมูลผลการสอบโดยกรอก "แบบฟอร์มขอข้อมูลผลการสอบคัดเลือก"

และส่งแบบฟอร์มทางอีเมล scius@mhesi.go.th ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผลการสอบรอบแรกของโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

29 ธันวาคม 2563