ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

เรื่อง เลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียน

เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

                           ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันที่ 23-24 มกราคม 2564 นั้น  

 

                           ด้วยมีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 2 มกราคม 2564  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564  ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวข้างต้น รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปในวงกว้างมากขึ้น จึงขอเลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ออกไป โดยกำหนดการสอบคัดเลือกรอบสองจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารกำหนดการสอบคัดเลือกรอบสองได้ที่เว็บไซต์ http://scius.mhesi.go.th

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ