ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เรื่อง เลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียน
เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

                      ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563  และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564  นั้น

 

                      กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอแจ้งให้ทราบว่า กำหนดการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิม วันที่ 23-24 มกราคม 2564 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 7 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลสอบรอบสองภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยกำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสองตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ส่วนหลักการขึ้นบัญชีตัวจริง ตัวสำรอง และการขอดูคะแนนสอบรอบสองให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ กรณีนักเรียนทำการทุจริตในการสอบจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก และผลการตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

                      อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังอยู่ในช่วงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  และติดตามข่าวสารกำหนดการสอบคัดเลือกรอบสองและมาตรการได้ที่เว็บไซต์ http://scius.mhesi.go.th และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ  

เอกสารแนบท้าย 1 กำหนดการของแต่ละคู่ศูนย์   

เอกสารแนบท้าย 2 ช่องทางการติดต่อ