ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3”
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

 

                         ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 และได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบสอง (รอบสุดท้าย) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น

 

                         บัดนี้ได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกตัวจริง จำนวน 900 คน และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน 1,457 คน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 1

 

ข้อ 1 การรายงานตัว และมอบตัว


                         1.1 นักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงตามเอกสารแนบท้าย 1 ให้ไปมอบตัวเป็นนักเรียนของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ณ สถานที่ และเวลา ตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดตามเอกสารแนบท้าย 2
                         1.2 กรณีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ แต่ละมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกนักเรียนอันดับสำรอง ตามเอกสารแนบท้าย 1 มามอบตัวเท่าจำนวนที่ยังไม่ครบตามลำดับคะแนน ตามวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                         1.3 กรณีเรียกนักเรียนอันดับสำรองหมดบัญชีที่ประกาศไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาเรียกนักเรียนอันดับสำรองข้ามบัญชีส่วนกลาง ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามเอกสารแนบ 3 ยกเว้นกรณีที่คู่ศูนย์มีโรงเรียนในกำกับดูแลมากกว่า ๑ โรงเรียน ให้เรียกอันดับสำรองจากบัญชีตัวสำรองภายในคู่ศูนย์ที่กำกับดูแลก่อน หากหมดบัญชีให้สามารถเรียกบัญชีตัวสำรองส่วนกลาง ทั้งนี้ หากนักเรียนที่ได้เรียกอันดับสำรองข้ามบัญชีไม่ประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียนที่เรียกข้ามบัญชีจะไม่ถูกตัดสิทธิในโรงเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้และไม่ถูกตัดสิทธิจากบัญชีตัวสำรองส่วนกลาง แต่ถ้าหากนักเรียนที่มีรายชื่อติดอันดับสำรองสละสิทธิ์จากโรงเรียนที่ตนเองเลือกไว้ ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิ์จากบัญชีตัวสำรองส่วนกลางด้วย

ดาวน์โหลด "เอกสารแนบท้าย 3" คลิก 

 

ข้อ 2 การขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง


                         ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นในการขอดูคะแนน โดยนักเรียนสามารถขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่มหาวิทยาลัยในโครงการ วมว. ที่นักเรียนสอบคัดเลือกรอบสอง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และแนวทางการขอดูคะแนนสอบคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ http://scius.mhesi.go.th) ตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ จนถึง วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. และสามารถมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยที่ยื่นคำขอดูคะแนนไว้ โดยนักเรียนจะต้องมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองพร้อมกับผู้ปกครองในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) (รายละเอียดช่องทางในการยื่นคำขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง และสถานที่ดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง ดังเอกสารแนบท้าย 4)

 

ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขอข้อมูลผลการสอบคัดเลือก" คลิก 

 

ดาวน์โหลด "เอกสารแนบท้าย 4" คลิก 

 

ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าสละสิทธิ์

 

 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                  ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

                     ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

2.มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร    

3.มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา    

4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา    

5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง    

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย    

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนสุรวิวัฒน์    

8.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)    

9.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ    

10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา     

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย      

12.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต      

13.มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา     

14.มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย      

15.มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม      

16.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตอิสลาม      

18.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี     

19.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์