ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
“โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3”
ประจำปีการศึกษา 2564

 

                        ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 นั้น

                        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนด จึงประกาศเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าวออกไปก่อน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

                        สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การมอบตัวและการทำสัญญา การรายงานตัว  การเข้าหอพัก การเข้าค่าย การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ การเรียนปรับพื้นฐาน และการเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนด และสามารถติดตามข่าวสารกำหนดการจัดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

ดาวน์โหลด