รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)   

(Download) http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/418/418.