ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนา

กำลังคน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม และคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกเจตนารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการ วมว. ตลอดจน

เป็นการกระตุ้นการดำเนินงานของสถานศึกษาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานระหว่าง

สถานศึกษาด้วยกัน อันเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ในการดำเนินงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการ

วมว. ให้ประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต