ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

 

          ตามที่โครงการ วมว. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 16

มกราคม 2565 บัดนี้ การจัดสอบคัดเลือกและการประมวลผลการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดตามประกาศและรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

รอบแรก ดังเอกสารแนบท้าย

 

 

► ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก
► เอกสารแนบท้าย 2 กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบสอง
► เอกสารแนบท้าย 3 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบรอบสอง

► แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบสอง

 

สามารถตรวจสอบผลการสอบออนไลน์ได้ทาง ♦  ♦

(เปิดระบบประกาศผล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)

โดยใช้ "หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน" และ "เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ"


 

 

 

♦ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ♦
     1.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2.  มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
     3.  มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา             
     
4.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
     6.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนสุรวิวัฒน์
     7.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
     9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
     10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
     11. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
     12. มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
     13. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
     14. มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
     15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และโรงเรียนสาธิตอิสลาม
     16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
     17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 

 

►"สำหรับผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก" สามารถขอดูผลคะแนนการสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.mwit.ac.th

(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่ได้รับการประกาศผลสอบ

ไม่ผ่านในทุกโครงการที่สมัครไว้เท่านั้น ที่จะสามารถขอดูผลคะแนนการสอบได้ ภายในวันเวลาที่โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ์กำหนด

 

 

16 กุมภาพันธ์ 2565