การยืนยันสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

 

นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ คนละ 700.- บาท ระหว่างวันที่ 2 - 9  มีนาคม 2565   *ชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น* รายละเอียดตามลิงค์เว็บไซต์ของโครงการฯ  ดังนี้

 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(https://satit.edu.cmu.ac.th/page/kpd85wyj0yff?lang=th

หรือ http://202.28.27.251/recruit/pro_register/index.php?ID=9)

- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (https://scius.nu.ac.th))

-  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (http://www.satit.up.ac.th)

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)      (http://www.sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php หรือ https://scius.kku.ac.th/ )

- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ (http://technopolis.sut.ac.th/sus/2019/)

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (https://scius.msu.ac.th/?p=2338)

- โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (http://www.scius.sci.ubu.ac.th หรือ https://th-th.facebook.com/SCiUSUBU/)

- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (https://www.facebook.com/scius.ku/ และ http://kus.kps.ku.ac.th/scius)

- โครงการ วมว. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย)(www.kmutt.ac.th/GiftEd)

- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 (https://www.facebook.com/1400890433566526/posts/3123373827984836/?d=n
หรือ
http://scius-tu.com)

-  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  (https://www.facebook.com/SCiUSBUU/)

- โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (http://scius.sc.su.ac.th)

- โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (https://mis.sci.tsu.ac.th/scius/New1)

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

 (http://scius.sat.psu.ac.th/)

- โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี (https://th-th.facebook.com/scius.surat/ หรือ http://psuwit.surat.psu.ac.th และ https://sites.google.com/psu.ac.th/scius-psu-surat/home)

- โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  
(https://sites.google.com/psu.ac.th/scius-psu-hatyai)

 

 

ทั้งนี้   ขอให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบทุกคนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยวิธีตรวจ ATK หรือ วิธีอื่นที่มีความถูกต้องสูงกว่าระยะเวลา ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบและยื่นผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
เพื่อไปยื่นที่จุดคัดกรองสนามสอบ