แบบฟอร์มแสดงผลการตรวจหาเชื้อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้  ขอให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบทุกคนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด้วยวิธีตรวจ ATK หรือ วิธีอื่นที่มีความถูกต้องสูงกว่าระยะเวลา ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบและยื่นผลตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อไปยื่นที่จุดคัดกรองสนามสอบ

 

*ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงผลการตรวจหาเชื้อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ที่   http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/460/460.pdf