ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3”
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

 

                         ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 และได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบสอง (รอบสุดท้าย) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น

 

                         บัดนี้ได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกตัวจริง จำนวน 900 คน และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน 1,043 คน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 1

 

ข้อ 1 การรายงานตัว และมอบตัว


                         1.1 นักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงตามเอกสารแนบท้าย 1 ให้ไปมอบตัวเป็นนักเรียนของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ณ สถานที่ และเวลา ตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดตามเอกสารแนบท้าย 2
                         1.2 กรณีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงสละสิทธิ์ แต่ละมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเรียกนักเรียนอันดับสำรอง ตามเอกสารแนบท้าย 1 มามอบตัวเท่าจำนวนที่ยังไม่ครบตามลำดับคะแนน ตามวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                         1.3 กรณีเรียกนักเรียนอันดับสำรองหมดบัญชีที่ประกาศไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาเรียกนักเรียนอันดับถัดไปของโรงเรียนนั้น หรืออาจจะเรียกอันดับสำรองข้ามบัญชีจากโรงเรียนอื่นในโครงการ วมว. ที่มีนักเรียนอันดับสำรองเหลืออยู่ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากนักเรียนที่ได้เรียกอันดับสำรองข้ามบัญชีไม่ประสงค์จะเข้าเรียนโรงเรียนที่เรียกข้ามบัญชี จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในโรงเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้ ทั้งนี้ การเรียกอันดับสำรองข้ามบัญชีจากโรงเรียนอื่นในโครงการ วมว. นักเรียนอันดับสำรองที่จะโอนย้ายได้ต้องมีคะแนนสอบไม่น้อยกว่าคะแนนต่ำสุดของอันดับสำรองของโรงเรียนที่เรียก

 

ข้อ 2 การขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง


                         ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นในการขอดูคะแนน โดยนักเรียนสามารถขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองโดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่มหาวิทยาลัยในโครงการ วมว. ที่นักเรียนสอบคัดเลือกรอบสอง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และแนวทางการขอดูคะแนนสอบคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ http://scius.mhesi.go.th) ตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบ จนถึง 15 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถตรวจดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยที่ยื่นคำขอตรวจดูผลคะแนนไว้ โดยนักเรียนจะต้องตรวจดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองพร้อมกับผู้ปกครองในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) (รายละเอียดช่องทางในการยื่นคำขอตรวจดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง และสถานที่ตรวจดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง ดังเอกสารแนบท้าย 3)                                                            

ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขอข้อมูลผลการสอบคัดเลือก" คลิก 

ดาวน์โหลด "เอกสารแนบท้าย 3" คลิก 

 

ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าสละสิทธิ์

 

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                  ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565

 

                     ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และเอกสารแนบท้าย 2 รายละเอียดการมอบตัวและรายงานตัว

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

2.มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร    

3.มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา    

4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย    

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนสุรวิวัฒน์    

8.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)    

9.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ    

10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา     

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย      

12.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต      

13.มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา     

14.มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย      

15.มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม      

16.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตอิสลาม      

18.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี     

19.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์