ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เรื่อง รายชื่ออันดับสำรองผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3”

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

                   ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง จำนวน 900 คน และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง  จำนวน 1,043 คน ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3

                   บัดนี้ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการเรียกนักเรียนตัวจริงและอันดับสำรองมารายงานตัวเรียบร้อย ปรากฏว่า มีโรงเรียนที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับสำรองจนหมดบัญชีที่ประกาศไว้ และมีความประสงค์ขอขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสำรองเพิ่มเติม ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 1

                   จึงขอประกาศรายชื่ออันดับสำรองเพิ่มเติม และให้นักเรียนผู้มีรายชื่ออันดับสำรองตามเอกสารแนบท้าย 1 ของประกาศนี้ ไปรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ณ สถานที่ และเวลา ตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดตามเอกสารแนบท้าย 2 หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเรียกนักเรียนอันดับสำรองหมดบัญชีที่ประกาศไว้ ให้เรียกอันดับสำรองข้ามบัญชีจากโรงเรียนอื่นในโครงการ วมว. ที่มีนักเรียนอันดับสำรองเหลืออยู่ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากนักเรียนที่ได้เรียกอันดับสำรองข้ามบัญชีไม่ประสงค์จะเข้าเรียนโรงเรียนที่เรียกข้ามบัญชี จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในโรงเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้ ทั้งนี้ การเรียกอันดับสำรองข้ามบัญชีจากโรงเรียนอื่นในโครงการ วมว. นักเรียนอันดับสำรองที่จะโอนย้ายได้ต้องมีคะแนนสอบไม่น้อยกว่าคะแนนต่ำสุดของอันดับสำรองของโรงเรียนที่เรียก

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

 

                     ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และเอกสารแนบท้าย 2 รายละเอียดการมอบตัวและรายงานตัว

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา        

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต    

3.มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา     

4.มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย    

5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี    

6.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์