สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 และแถลงข่าวการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557

           รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 15 แห่ง เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือการดำเนินงาน
บ่มเพาะนักเรียนใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมี ศักยภาพ  เพื่อพัฒนาเป็นฐานกำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มีศักยภาพสูงในอนาคต เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป 

           พร้อมกันนี้ได้แถลงข่าวการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวน 540 คน ใน 16 โรงเรียน โดยจะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2557 ที่มีผลการเรียนทุกรายวิชา รวมทั้งวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในชั้น ม. 1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่