เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ) ได้จัดสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการ วมว. โดยมีเอกสารประกอบการสัมมนาดังนี้

 

 

การบรรยาย (ช่วงเช้า)

 

การอภิปราย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการ วมว.

                 

สรุปผลการสัมมนา โดย นางสาวคนึงนุช  พิมพ์อุบล