สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จัดแถลงข่าวการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ในวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่าโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 (ปี 2556 - 2565)เป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยโดยคณะ/ภาควิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายหรือกำกับของมหาวิทยาลัยจำนวน 1 ห้องเรียน (จำนวน 30 คน)/โรงเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเข้มข้นของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติ เสริมด้วยความโดดเด่นทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมนักเรียนโครงการ วมว. ให้มีเส้นทางการศึกษาต่อในระดับสูงสุดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนมีเส้นทางอาชีพในการเป็นนักวิจัย คือ ให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการรับตรงนักเรียนโครงการ วมว. ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนักเรียนมีโอกาสประกอบอาชีพนักวิจัย/ นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ