โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) รุ่นที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ในคู่มหาวิทยาลัย-โรงเรียน จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

               1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

               3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

               4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

               5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

               6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน – โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                  วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

               7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

               8. มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

               9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

               10. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

               11. มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

และ นักเรียนรุ่นที่ 6 ได้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 แล้ว จำนวน 301 คน และได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 296 คน เนื่องจากนักเรียนอีก 5 คน ประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียนส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 89.19 (264 คน) และด้านสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.81 (32 คน) รายละเอียดดังกราฟ

                                                                            

 

                                              เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์