แนวทางการขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ 2” รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560

 

1) กรอกแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ 2” รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) โดยนักเรียนจะสามารถดูได้เฉพาะคะแนนของตนเอง คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายวิชา

 

2) ส่งแบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกฯ รอบสอง ไปยังมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสอบคัดเลือกรอบสอง ทางโทรสาร หรือ E-mail (รายละเอียดช่องทางในการยื่นคำขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง และสถานที่ดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง คลิกที่นี่)         

          

3) มหาวิทยาลัยจะรับแบบฟอร์มขอดูคะแนนฯ ที่กรอกข้อมูลและมีลายเซ็นของผู้สอบคัดเลือก และผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. และสามารถมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยที่ยื่นแบบฟอร์มขอดูคะแนนฯ ไว้ (ในเวลาราชการ)

 

** การดูคะแนนสอบคัดเลือกฯ รอบสอง ผู้สอบคัดเลือกจะต้องมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองพร้อมกับผู้ปกครอง โดยจะต้องนำบัตรประชาชนของผู้สอบคัดเลือก และผู้ปกครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย**