สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ได้จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9” ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายสมชาย  เทียมบุุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  พลับเที่ยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานการจัดงาน

          ซึ่งการจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 9” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูโครงการ วมว. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ และจัดให้มีนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเป็นนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยต่อไปในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 926 คน ประกอบด้วย นักเรียนโครงการ วมว.ชั้น ม.4 รุ่นที่ 9 จำนวน 17 โรงเรียน จาก 16 ศูนย์มหาวิทยาลัย, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. จากศูนย์ต่างๆ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว.

          โดยในงานได้มีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการ วมว. เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0” โดยนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีใจความสำคัญว่า “การจะเป็นประเทศไทย 4.0 หรือประเทศรายได้สูง และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้นั้นประเทศต้องการนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนวัตกรรมจำนวนมาก โดยคาดหวังว่าใน 20 ปี ข้างหน้าจะมีบุคลากรวิจัยและพัฒนา 200 คน ต่อประชากร 10,000 คน โดยมีแผนการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล”

          การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางนักเรียนทุนสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ  ใจเย็น มีใจความสำคัญว่า “อาชีพนักวิทยาศาสตร์ เป็นอาชีพของคนที่ต้องการค้นหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา และค้นพบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้แก่ประเทศหรือมวลมนุษย์ชาติ ซึ่งวงจรการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การสังเกต รวบรวมข้อมูล ตั้งคำถาม ทดลอง และสรุปผล ถ้าเรารักการเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีความสุข มีรายได้ที่ไม่น้อย มีเส้นทางในอาชีพ สร้างรากฐานสร้างเครือข่ายการทำงานให้ทั่วโลกหรือแม้แต่การค้นพบและนำเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้”

          การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ChachiyoFormular” โดย ดร.ทีปานิส  ชาชิโย มีใจความสำคัญว่า “เรารักในสิ่งไหนก็เต็มที่กับสิ่งนั้น ไม่มีอะไรมีพลังไปมากกว่าความรัก การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีแค่ สูตร สมการ ตัวแปร แต่เป็นการที่เราได้สัมผัส และทดลองทำด้วยตัวเอง การที่เราจะให้นักเรียนอยากเรียนวิทยาศาสตร์ คือต้องทำให้เขารักในวิทยาศาสตร์ เพราะหัวใจของวิทยาศาสตร์ คือทำอย่างไรไม่ให้หลอกตัวเอง”

          และการบรรยายพิเศษสำหรับนักเรียนในหัวข้อ “นักวิทยาศาสตร์และการสื่อสาร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ  เพ็งพุ่ม มีใจความสำคัญว่า “การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หน้าที่หลักของภาษาคือการสื่อสาร จึงทำให้สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการรับสาร การจะสื่อสารกับใครต้องเข้าใจเนื้อสารให้ดี และส่งสารออกไปอย่างให้เข้าใจทั้งสองฝ่าย เพื่อทำให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จ อีกทั้งต้องใช้การ พูด อ่าน เขียน ให้ตรงตามหลักภาษาไทยถูกต้องเหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้ภาษาดังกล่าว”