Belt and Road Scholarships for Thai Students

 

          เมื่อเดือนมกราคม 2560 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ในเบื้องต้น ฮ่องกงเสนอให้ทุนนักเรียนไทย ภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road Initiative) สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของฮ่องกง จำนวน 10 ทุน โดยแต่ละทุนการศึกษาจะมีจำนวนเงินไม่เกิน 120,000 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (550,000 บาทต่อปี) และมีเงินสนับสนุนให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงินเป็นจำนวนไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อปี (230,000 บาทต่อปี) และแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีทุนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศด้วย

          ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะครู นักเรียน และผู้บริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำแนวทางศึกษาต่อในโครงการ “One Belt One Road” ณ ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 8 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. Hong Kong Baptist University

2. City University of Hong Kong

3. The Hong Kong University of Science and Technology

4. Lingnan University

5. The Hong Kong Polytechnic University

6. The Chinese University of Hong Kong

7. The Education University of Hong Kong

8. The University of Hong Kong

ได้เดินทางมาแนะนำแนวทางการศึกษาต่อและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กงศุลใหญ่ฮ่องกง คลิ๊ก