ขั้นตอนการสมัครสอบ    

 

          1. กรอกข้อมูลการสมัคร   

                          กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบไฟล์ภาพขนาดไม่เกิน 70 KB

                                    
 
          2. สั่งพิมพ์ใบสมัคร

                          + ใบแจ้งยอดชำระเงิน (มีบาร์โค้ด)

  
          3. ชำระค่าสมัคร

                          นำใบแจ้งยอดชำระเงิน (มีบาร์โค้ด) ชำระค่าสมัคร 200 บาท
 
                          ช่องทางการชำระเงิน
                      - ATM ธนาคารกรุงไทย
                      - เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย

          4. ส่งเอกสาร

                          เอกสารที่ต้องส่ง
                     1. ใบสมัคร
                     2. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) หรือ สำเนาสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.6)
                         ที่มีผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 (4 ภาคการศึกษา)
                     3. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร

                          ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
                                 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 (พิจารณาจากการประทับตราของไปรษณีย์)

 
          5. ตรวจสอบคุณสมบัติ

                          การมีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวผู้สอบ และสนามสอบ
                          ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ผ่านเว็บไซต์ apply.mwit.ac.th

 
          6. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

                          เพื่อนำมาแสดงตนในวันเข้าสอบ