ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

         ตามที่โครงการ วมว. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 บัดนี้ ได้ดำเนินการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามประกาศ และรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกดังเอกสารแนบท้าย

   

                                                                        

เอกสารแนบ 1 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา             

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)       

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย               

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ              

10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย    

12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต             

13. มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย                

14. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

15. มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 

16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 

18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

เอกสารแนบ 2 : กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบ 2 

เอกสารแนบ 3 : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบ 2 

แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบ