ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2561

(ฉบับที่ 2)

รายชื่ออันดับ (สำรองใหม่)