ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

         ตามที่โครงการ วมว. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 บัดนี้ ได้ดำเนินการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามประกาศ และรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกดังเอกสารแนบท้าย  

   

                                                                        

เอกสารแนบ 1 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก  สามารถโหลดเอกสารได้ที่ http://entrance.scius.most.go.th/entrance/2562 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 2 วิธีการ ดังนี้

วิธีที่ 1 ค้นหารายชื่อโดยการ กรอกรหัสบัตรประชาชนและเลขประจำตัวสอบเข้าในระบบและกดค้นหา

 

 

วิธีที่ 2 ค้นหาจากโรงเรียน โดยเลือกที่ (1) ดาวน์โหลดประกาศผลสอบ (2) เลือกประกาศรายชื่อของโรงเรียนที่สมัครสอบ

 

เอกสารแนบ 2 : กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบ 2 

เอกสารแนบ 3 : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบ 2 

 

แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบ     

*การขอดูคะแนนสอบขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตเฉพาะนักเรียนที่ได้รับประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้น