ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2562

 

               ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ทั้ง 19 โรงเรียน และได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนรอบสอง (รอบสุดท้าย) เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น 

             บัดนี้ได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับคัดเลือกตัวจริง จำนวน 876 คน และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง จำนวน 1,407คน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

         
           ประกาศฯ                                                       ประกาศฯ ฉบับแก้ไข
                                                                   

 

- เอกสารแนบท้าย 1  2 และ 3 คลิกเลือกตามมหาวิทยาลัย-โรงเรียน

 

     1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

     2. มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  

         เอกสารแก้ไข 

     3. มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

     4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

     5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)  

     6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  

     7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนสุรวิวัฒน์  

     8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  

     9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  

     10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

     11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย        

          เอกสารแก้ไข 
     12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต       

          เอกสารแก้ไข 
     13. มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  

     14. มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย     

     15. มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 

     16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  

          เอกสารแก้ไข 
     17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 

     18. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

     19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 - แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบ โครงการ วมว. ระยะที่ 2 รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2562