ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2562
(ฉบับที่ 2)

            ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเรียนชั้น ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ไปแล้ว นั้น  
            เนื่องจาก ประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้น มีความผิดพลาดบางประการ ดังนั้นเพื่อให้มีความถูกต้องเป็นไปตามความจริง จึงให้แก้ไขประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม. 4 ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 มาดังนี้
            1. แก้ไขเอกสารแนบท้าย 1 ข รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ “โครงการ วมว. ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ” จากเดิมในลำดับที่ 43 เลขประจำตัวสอบ 34000086(26) เด็กชายสิริพรชัย แสงสร้อย เป็น เด็กชายสิริพรชัย เลิศพัชรานนท์ ตามเอกสารแนบท้าย 1
            2. ยกเลิกเอกสารแนบท้าย 1 ฏ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ภายใต้ “โครงการ วมว. ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ” โดยใช้เอกสารแนบท้าย 2 แทน
            3. ให้แก้ไขเอกสารแนบท้าย 2 ข้อ 9 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รายการที่ (1) การรายงานตัว และ (2) การมอบตัว จากเดิม “วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562” เป็น “วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562” ตามเอกสารแนบท้าย 3
            4. ให้แก้ไขเอกสารแนบท้าย 2 ข้อ 16 โรงเรียน มอ วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายการที่ (1) การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ จากเดิม “วันที่ 21-27 มีนาคม 2562” เป็น “วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2562” ตามเอกสารแนบท้าย 4
            นอกจากนี้ให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ


ประกาศฯ


สามารถโหลดเอกสารได้ที่นี่
เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เอกสารแนบท้าย 2 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
เอกสารแนบท้าย 3 กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
เอกสารแนบท้าย 4 กำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงเรียน มอ วิทยานุสรณ์