ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
1 คณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว. ระยะที่ ๒ 12/02/2556
2 คณะกรรมการกำหนดนโยบายโครงการ วมว. ระยะที่ ๒ 02/10/2555
3 คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. ระยะที่ ๒ 02/10/2555
4 คณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโครงการ วมว. 15/08/2554
5 คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. 22/06/2552