ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน วมว. คะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 02/07/2564
2 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 04/07/2560